torsdag, december 25, 2008

Förskolelärare kritiserar införande av kunskapskontroller

I ett inlägg på tidningen Förskolans forum kritiserar en förskolelärare som är anställd på en förskola i Haninge det faktum att Haninge kommun inför kunskapskontroller i förskolan för att förbättra måluppfyllelsen istället för att tillföra mer resurser.

Något som är rätt typiskt är att förskoleläraren väljer att vara anonym vilket är resultatet av att Haninge kommun inte har vidare högt i tak när det kommer till att låta de anställa säga vad de tycker.

Tobias Lindberg

torsdag, juni 26, 2008

Haninge kommun anmäls till Länsrätten

Jag har anmält Haninge kommun till Skolverket och Länsrätten eftersom högerstyret tillsammans med socialdemokraterna och vänsterpartiet i strid med Skollagen och Grundskoleförordningen beslutade att införa kunskapskontroller i förskolan och betygsliknande omdömen i förskoleklasserna.

Ledande forskare och ­institutioner som Skolverket anser att det kan vara skadligt för barn att ­kontrolleras och bedömas i tidig ålder. Ändå vill den borgerliga majoriteten tillsammans med s och v ha kunskapskon­troller på 4-åringar och betygsliknande omdömen på 6-åringar.
I rapporten Förskola i brytnings­tid skriver Skolverket (sid 181) ”Att utvärdera enskilda barns ­prestationer i relation till uppnåendemål strider mot läroplanens och reformens intentioner.” Reformen som nämns är läroplanen som gäller för förskolan, Lpfö 98.
Vidare skriver Skolverket (på sid 182) att ”Skolverket kan här se en perspektivförskjutning, där kartläggning av barns individuella utveckling inom olika områden blivit allt vanligare. Här finns det en risk för en alltför ensidig fokusering på enskilda barns prestationer, där man inte uppmärksammar vilka förutsättningar verksamheten erbjuder och hur barn fungerar i ett socialt och pedagogiskt sammanhang." Skolverket menar att det även är viktigt att beakta hur små barn kan uppleva att tidigt bli bedömda.
Fler prov och betyg inte kan ersätta lärare. Nej till lärarlösa lektioner, stora klasser och ytinlärning. Istället behövs mindre klasser, mer tid för individuell hjälp och läxläsning samt möjlighet att omsätta kunskaper i praktiken.

Tobias Lindberg