måndag, juni 27, 2005

Jinge och alkoholpolitiken

Jinge har i flera inlägg förklarat att han är rätt liberal då det kommer till alkoholfrågor och något som tydligt framgår av inlägget "Spriten flööödar in över gränserna" så saknar han förtroende för systembolagets betydelse för folkhälsan. Min fråga till Jinge är, vad har du egentligen för belägg för att systembolaget inte är bra för folkhälsan?

SystembolagetDe flesta av dagens forskare visar ju tvärt emot det Jinge säger att ett liten tillgänglighet och högt pris minskar alkoholkonsumtionen, dvs precis det som alkoholmonopolet och systembolaget är till för. Pris och tillgänglighet är de enda åtgärderna som har visat sig fungera, information har visat sig nästan helt verkningslöst.

De fel som gör att konsumtionen idag är högre än förr är inte systembolaget i sig utan det är en kombination av en ökning av den tillåtna privatinförseln, lågt pris på alkohol på systemet och i grannländerna, ökat antal utskänkningsställen samt lördagsöppet på systembolaget. Om vi framöver dessutom sänker alkoholskatten så kommer konsumtionen öka än mer.

Det riktigt stora felet är att alkoholen av allt fler ses som en handelsvara som andra. Det är den inte eftersom den förutom att ge inkomster medför ekonomiska och sociala kostnader som vida överstiger inkomsterna.

Det som behövs för att minska alkoholkonsumtionen är en kombination av dessa åtgärder: Minska den tillåtna mängden vid privatimport till de gamla nivåerna. Förbjuda privat beställning av alkohol, som exempel beställning via internet. Öka kontrollen vid gränserna. Lobba för högre alkoholskatter i EU och i grannländerna samt tydligt meddela EU att vi inte tänker kompromissa vad gäller folkhälsan. Återinföra lördagsstängt på alla systembolag. Minska antalet utskänkningsställen. Förbjuda krogar öppna till fem. Förbjuda alkoholreklam. Återinföra de gamla högre skattenivåerna där det på senare år har gjorts skattesänkningar. Och slutligen det viktigaste, alla skatteintäkter från alkoholförsäljning skall gå till att minska alkoholkonsumtionen samt till att betala alkoholens kostnader i form av sjukdomar och skador.

Nya siffror från WHO visar att alkoholskadorna ökar i Europa

Alkoholpolitik'>http://www.medicallink.se/avd_temaAlkohol/showNews.cfm?newsID=1514">Alkoholpolitik i förändring

Effekter av lördagsöppna systembolagsbutiker

Jag tycker att Kristdemokraternas åsikter generellt är helt uppåt väggarna men vad gäller alkoholpolitiken så är jag villig att skriva under på nästan varenda sak de säger. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vettiga åsikter i denna fråga. Se vad kristdemokraterna tycker i denna fråga.

Att Jinge anser att systembolaget bara är ett sätt för staten att få in skattepengar har jag förstått, flera politiker ser säkert alkoholmonopolet främst som ett medel för detta, men faktum är ändå i slutändan att alkoholmonopolet och systembolaget har en dämpande effekt på konsumtionen. Att konsumtionen ändå stiger har inte att göra med systembolagets i sig utan beror snarare på en inkonsekvent förd alkoholpolitik och en kapitulation för marknadskrafterna.

söndag, maj 29, 2005

Synpunkter på Danne Nordlings arbetslöshetssiffror

Danne Nordling på bloggen Skattepolitik och samhällsfilosofi har gjort egna beräkningar på de verkliga arbetslöshetssiffrorna med utgångspunkten att alla som är sjukskrivna och förtidspensionerade inte är helt oförmögna att arbeta. Som stöd för denna hypotes har han en rapport från försäkringskassan som visar att "nästan 60 % av de sjukskrivna uppger att de skulle kunna arbeta, åtminstonde en del av sin normala arbetstid, om de i större utsträckning kunde påverka sin arbetssituation".

Nu är det så att jag fann några saker i Dannes beräkningar som verkar vara felaktiga. Innan jag går in på detta så vill jag påpeka att jag tror grundtanken i Dannes beräkningar kan vara riktig och även jag likt Danne tror att de verkliga arbetslöshetssiffrorna är högre än 8,5 %. Jag tror dock inte att den verkliga arbetslösheten är så hög som 16,7 % vilket Danne har fått fram med sina beräkningar. Jag vill påpeka att jag inte är säker på att detta sätt som Danne har räknat fram den egentliga arbetslösheten på är rätt sätt att räkna, dock kan man inte heller säga att det är fel sätt.

Heder till Danne som, hur det än är med de fel jag pratar om här, med sina uträkningar visar att de absurda siffror om en verklig arbetslöshet på 20-25 % som man på senare tid har hört om i medierna inte har något stöd i verkligheten.

Nu till de fel jag anser att Danne har gjort.

När Danne halverade helårsekvivalenterna med motiveringen att de egentligen till hälften bestod av arbetslösa så glömde han bort att Försäkringskassans rapport sa att nästan 60 % av de sjukskrivna kunde arbeta "åtminstonde en del av sin normala arbetstid". Felet Danne gjorde var alltså att i sina beräkningar räkna det som att ungefär hälften av alla sjukskrivna egentligen kunde arbeta hela sin normala arbetstid. Läser man Försäkringskassans rapport noga så ser man att endast 13 % av de sjukskrivna anser att de egentligen kan arbeta hela sin normala arbetstid. De flesta av de sjukskrivna som egentligen anser sig kunna arbeta anser alltså inte att de kan arbeta hela sin normala arbetstid. Detta fel blev i Dannes uträkningar även överfört på gruppen förtidspensionerade eftersom han antog att samma gällde för den som för gruppen sjukskrivna.

Det andra felet Danne har gjort är att räkna fram andelen egentligt arbetslösa mot vad han kallar arbetskraften (sysselsatta + arbetslösa) istället för att räkna fram andelen egentligt arbetslösa mot befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) som 2003 var ca 59 % av den totala befolkningen. Danne räknade 0,728/4,969=14,7% istället för 0,728/5,31=13,7% som han borde ha gjort.

Så om man nu räknar om allt enligt samma princip som Danne använt fast med det enligt mig rimligare antagandet att de sjukskrivna som anser att de egentligen kan arbeta i vart fall en del av sin normala arbetstid generellt kan arbeta halvtid (inte heltid som Danne har räknat) så blir de riktiga siffrorna:

Sjukskrivna" (m sjukp) 64 000
"Förtidspensionerade" 138 000
Öppet arbetslösa 201 000
Arbetsmarknadsåtg 108 000
Tar emot socialbidrag 84 000
S:a egentl arbetslösa 595 000

Om man sedan tar 595 000 egentligt arbetslösa mot 5,31 miljoner som utgör befolkning i arbetsför ålder så ser man att de egntligt arbetslösa utgör 11,2 % av befolkningen. Lägger man sedan som Danne till att 122 000 av de 300 000 studerande egentligen är arbetslösa så hamnar andelen egentligt arbetslösa på 13,5 %.

Jag vill framföra att jag är tveksam till Dannes antagande att 122 000 av de studerande kan räknas till egentligt arbetslösa, man måste tänka på att jobben har blivit mer kvalificerade sedan 1990 vilket har gjort att fler studerar, summan borde vara lägre än 122 000. Vidare är jag tveksam över att Danne har ansett att hela gruppen socialbidragstagare bör räknas som egentligt arbetslösa.

Slutligen vill jag påpeka att om nu Danne Nordlings sätt att räkna är riktigt så är 13,5 % egentligt arbetslösa, detta är en väldigt hög siffra i mina ögon och jag anser att om den stämmer så den måste bli lägre. Jag tycker att detta med egentligt arbetslösa måste belysas mer och att tillförlitliga jämförelser med andra länder är ett måste, som det är idag med olika sätt att räkna fram statistik i olika länder är inte hållbart.

lördag, maj 07, 2005

Högerfolk inom LO och högersossar är inte mycket bättre än borgarna

Sedan ungefär två månader har man från borgerliga politiker och borgerliga sympatisörer fått höra att den svenska arbetslösheten egentligen ligger på 20-25 %. Detta påstående är i och för sig inget nytt, i en eller en annan variant har i och för sig borgarna alltid slängt sig med dessa siffror, men nu sedan Hans Karlsson på LO:s näringspolitiska enhet i en artikel i DI påstod samma sak så verkar borgarnas glädjefnatt helt sakna gränser.

Hans KarlssonEuforiskt säger borgarna att ”nu erkänner minsann LO:s eget folk att det är så här” och ”Hans Karlsson tillhör ju LO och han har dessutom varit socialdemokratisk riksdagsledamot och allt”.

Vad kan man säga om detta då?

Först och främst kan man tydligt se att vissa personer inom LO samt inom socialdemokratin, speciellt de som hör till socialdemokratins högerflygel, står rätt nära borgarna i åsikter. Inget konstigt med detta, socialdemokratin är ett mittenparti vilket innebär att en del sympatisörer står rätt långt till höger. Vissa av dem som har varit medlemmar av arbetarrörelsen har dock stått eller står idag alldeles för långt åt höger, förutom Hans Karlsson på LO kan särskillt nämnas de före detta finansministrarna Kjell Olof Feldt och Erik Åsbrink som tillsammans förstört mer för arbetarrörelsen än de flesta borgarna gjort tillsammans.

Finansministern Kjell Olof Feldt (tv), dennes närmaste man Erik Åsbrink (th) och riksbankschefen Bengt Dennis (mitten) såg till att kreditavregleringen blev verklighet.Innan jag går in på varför siffran 20-25 % arbetslösa är helt galen vill jag bara påpeka den intressanta i att det inte någonstans går att finna hållbara argument eller ens några beräkningar för Hans Karlssons siffror, i vart fall har inte jag lyckats finna dem trots ihärdigt letande. De belägg man finner låter ungefär såhär:
"Vi är några stycken här på LO som mellan skål och vägg brukar säga att arbetslösheten i Sverige nått europeisk nivå. Mellan 20 och 25 procent av människor i arbetsför ålder står ofrivilligt utanför arbetsmarknaden."

Tyngden bakom argument som dessa är verkligen imponerande.

Så vad innebär då egentligen siffran 20-25 % arbetslösa? Skulle den siffran stämma så skulle mellan 1,06 och 1,32 miljoner människor vara arbetslösa i ett land där antalet personer i arbetsför ålder uppgår till 5,31 miljoner.

Om man däremot ser till riktiga siffror och riktig statistik så ser man snabbt att LO:s Hans Karlssons siffror är orimliga. Som riktig statistik kan man använda SCB:s statistik över antalet personer i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder samt socialbidrag. Varje ersättningssystem i SCB:s statistik mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter, detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Av SCB:s statistik framgår tydligt att nästan exakt 1 miljon är sk helårsekvivalenter, dvs de försörjs genom sociala ersättningar eller bidrag. Av en artikel i DN som bygger på SCB:s statistik kan man se att antalet anställda på hela arbetsmarknaden rätt exakt uppgår till 3,9 miljoner personer. Kvar blir ungefär 400 000 människor som antagligen gör annat (studerar, är föräldralediga, gör värnplikt, är hemmafruar/män, är utomlands). Om nu LO:s Hans Karlssons siffror på 20-25 % arbetslöshet skulle stämma så skulle nästan alla dessa människor som inte är anställda (alltså både den miljon som räknas som helårsekvivalenter och de 400 000 som gör annat) vara arbetslösa, det skulle alltså nästan inte finnas en enda människa som är sjuk på riktigt, nästan ingen som är förtidspensionerad på ett korrekt sätt, nästan ingen som studerar för att de vill studera. Kanske är inte heller föräldrarna föräldralediga på riktigt enligt Hans Karlsson, kanske är det bara föräldralediga för att de inte kan få ett arbete? Kanske skaffar till och med folk barn bara för att inte vara arbetslösa, vad vet jag?

Som tur är så är Hans Karlsson rätt ensam på LO med sina åsikter. Tyvärr har borgarna tack vare honom fått ett argument som de trots att det inte stämmer kan missbruka som de vill om och om igen.

Jag måste dock i ärlighetens namn framföra att Lars Leijonborg här i veckan i SVT.s morgonsoffa erkände att han själv kanske inte skulle räkna alla de grupper som Hans Karlsson gjort som arbetslösa. Trots detta använde han siffran 20-25 % arbetslösa som argument. Konsekvent? Nej, inte mycket!

För alla er som är trötta på borgarnas missbruk av statistiken kommer väldigt snart en glädjande förändring som i vart fall försvårar förvrängningar av statistiska jämförelser inom EU.

Av med fårakläderna!

Socialdemokraterna har för en tid sedan sammanställt en liten intressant rapport som tydligt visar att Moderaterna inte är det arbetarparti de på senare tid har försökt framstå som.

”Moderaternas vill sänka ersättningsnivån i a-kassan till under 65 procent, höja a-kasseavgiften och slopa avdragsrätten för fackavgiften. Syftet är att försvaga facken och pressa ned lönerna. Utbudet av arbetskraft ska öka genom att fler ska tvingas ut på arbetsmarknaden när ersättningarna i trygghetssystemen kommer ner till nivåer som det inte längre går att leva på. När Reinfeldt pressas på vilka nya jobb han vill skapa blir svaret ”bärplockning” och hushållsnära tjänster. Moderaterna är ett lönesänkarparti. Den nya retoriken är bara en läpparnas bekännelse.”


Även Vanja Lundby Wedin menade på första maj att moderaterna är ett lönesänkarparti.

"Jag är övertygad om att löntagarna vill ha svar på varför moderatledaren Fredrik Reinfeldt vill sänka deras löner. För det är precis vad han kommer att göra med sitt krav på sänkt a-kassa. A-kassan sätter gränsen för hur låg lön en arbetslös tvingas acceptera och moderaternas förslag om en ersättningsnivå på 65 procent kommer att pressa ned lönerna för alla anställda.”

”Moderaternas strategi är att försöka slå en kil mellan de som har arbete och de som för närvarande står utan. För vill man sänka a-kassan måste man först försöka sprida en bild av att många fuskar så att en sänkning av ersättningsnivåerna bara drabbar ”de andra”. Inte de som jobbar och sliter. Det visar att moderaterna inte har en aning om vad arbetslösheten innebär.”

tisdag, mars 29, 2005

"Alicio" & Wolodarski ?

På ledarsidan i dagens Dagens Nyheter upptäckte jag att journalisten Peter Wolodarski har skrivit en kort notis om det här med TT och den föredetta världsmästaren i shack, Bobby Fischer. Det som genast slog mig när jag läste notisen var likheten med det som "Alicio" hade skrivit i denna fråga några dagar tidigare. Tyvärr verkar inte Peter Wolodarskis korta notis finnas ute på nätet, i vart fall inte ännu.

Visst, det kan vara så att likheterna beror av att det var korta telegram de skrev om och att det kanske inte går att formulera sig så mycket annorlunda. Jag har dock svårt att tro att det är på det sättet, jag tror det ligger något mer bakom detta. Det måste ju såklart inte vara så att Peter Wolodarski och Alicio är samme person, absolut inte, men ändå börjar man ju fundera över sambanden dem emellan. För en tid sedan nämnde ju Wolodarski att han hade "råkat" surfa på en blogg som han fann så intressant att han nämnde den och gav den reklam i Sveriges största tidning och sedan diskuterades den även då han var med i Sveriges radio, denna blogg var såklart "Alicio i underlandet". Detta "samband" och att Wolodarski bara "råkade" surfa på "Alicios" sida har diskuterats av flera bloggare. Är inte Wolodarski och "Alicio" samma person så känner de säkert varandra eller så utbyter de åsikter med varandra på olika sajter och diskussionsforum, ställen där säkerligen flera andra högerspöken och förespråkare av kanonbåtsdiplomati som exempelvis Per Ahlmark, Timbro-högern, Dick Erixson och skribenterna bakom Stockholm Spectator florerar. Hur som helst verkar det alltmer som att extremhögern där "Alicio" och Co ingår ännu mer än tidigare har fått en rak och bred expressled rätt in på ledarsidorna i Sveriges största tidning via Peter Wolodarski och det är något jag tycker är väldigt oroande.

-------------------------------------------------------------------------------

Tillägg:

Om någon hittar Peter Wolodarskis notis på nätet så vore det bussigt denne meddelade mig om detta och skickade en länk.

-------------------------------------------------------------------------------

måndag, mars 14, 2005

Israel bygger ny barriär

Israel påbörjar snart bygget av en ny barriär, denna gång för att avgränsa Gaza från Israel. Tråkigt är att Israel återigen väljer fel metod att hindra terrorismen från palestinska fundamentalister, istället för att komma åt roten till terrorismen så försöker hela tiden Israel utplåna symtomen med olika militära åtgärder och tvångsmetoder vilket såklart även drabbas den fredliga majoriteten av palestinier. Bra är att denna barriär, till skillnad mot den som begränsar Västbanken från Israel, enbart kommer att uppföras på Israeliskt territorium. Dåligt är att Israel även efter tillbakadragandet kommer att fortsätta bevaka Gazas medelhavskust samt södra gräns mot Egypten, fortfarande skall alltså inte palestinierna få vara fullt självständiga, fortfarande skall de alltså behöva förlita sig på Israeliskt godtycke, fortfarande fortsätter Israel att bryta mot internationell rätt och fortfarande fortsätter USA att ge sitt fulla stöd till dessa brott.

torsdag, mars 03, 2005

Borgerliga lögner: Hur många går till jobbet en vanlig dag

Ett väldigt vanligt argument från både borgliga mediers och politikers sida i deras ansträngningar för att rasera de svenska trygghetssystemen brukar vara detta "varje dag är det ca 1,4 miljoner svenskar som inte går till jobbet". Detta argument är inte fel i sig men av sammanhanget som det bakas in i så framstår det som om 1,4 miljoner svenskar i arbetsför ålder (20-64 år) varje dag försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Man försörjs genom sociala ersättningar eller bidrag om man uppbär sjukpenning, förtidspension, arbetslöshetsersättning, socialbidrag eller är sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder.

Självklart är detta sätt att framställa argumentet på fel. Undersöker man Statistiska centralbyråns statistik så ser man tydligt att det i själva verket är ca 1 miljon som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Detta är självklart en väldigt hög siffra, inget snack om det, men det är en gigantisk skillnad på 1 miljon mot 1,4 miljoner. Att på detta sätt som borgerliga politiker och journalister ofta gör bara lägga till nästan 50 % på den riktiga siffran är att förvränga sanningen så mycket att man egentligen måste kalla det för lögn. Hur får de då till denna siffra på 1,4 miljoner? Jo, de nämner att 1,4 miljoner människor i arbetsför ålder inte går till jobbet en vanlig dag och undlåter att nämna att drygt 400.000 människor av dessa är frånvarande av andra anledningar så som studier, föräldraledighet militärtjänst osv. Dessa andra anledningar är ju så att säga "godtagbara" anledningar till frånvaro, sådant som är bra för landet.

Så förslaget och fult agerar alltså de som vill förstöra de svenska trygghetssystemen! Här är två exempel, ett från Niklas Ekdal på DN och ett från DN:s huvudledare.

------------------------------------------------------------------------

Här är SCBs artikel och en artikel från DN som jag utgått ifrån och här nedanför följer hur jag har räknat:

I artikeln från SCB står det längst ner att av Sveriges befolkning så är 59 % i arbetsför ålder. 59 % av 9 miljoner innebär ca 5,31 miljoner i arbetsför ålder. Idag (2003) tillhör enligt SCB 19,6 % av den arbetsföra befolkningen sk helårsekvivalenter, detta innebär att ca 1 miljon personer i åldrarna 20-64 år försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och socialbidrag. 5,31 miljoner i arbetsför ålder minus 1 miljon helårekvivalenser ger ca 4,3 miljoner personer där alltså ca 3,9 arbetar enligt DN och ca 0,4 miljoner antagligen gör annat (studerar, är föräldralediga osv).

onsdag, mars 02, 2005

Borgerliga lögner (ibland även socialdemokratiska): rot-avdraget

Ett väldigt vanligt argument använt av dem som vill införa skatteavdrag för städhjälp i de svenska hemmen är att det finns ett sk rot-avdrag, argumentet lyder oftast något i stil med att om man får göra skatteavdrag för snickeriarbete och liknande arbeten i hemmen är så borde det lika även vara möjligt för hushållsnära sysslor såsom städning och tvättning. Något som däremot aldrig nämns av dessa människor, främst borgerliga politiker och journalister samt tyvärr även endel sossar, är att rot-avdraget endast är av tillfällig karaktär och är till för att flytta fram investeringar i tiden så att de genomförs i lågkonjunktur i stället för i högkonjunktur. Rot-avdraget är alltså enbart en konjunkturåtgärd. Jag tycker det är riktigt svagt att vrida på fakta på detta sätt som de gör. Allt detta framkommer i Anders Karlssons (s) utmärkta replik Pigavdraget befriar männen från hemarbete som var ett svar på de två socialdemokratiska riksdagsmännens debattinlägg några dagar tidigare. I denna artikel ställer Anders Karlsson den högst motiverade frågan "varför skall lågavlönade kommunalare eller handelsanställda via skattsedeln vara med och betala mer välbeställdas städhjälp i hemmen?" Alla med lite sunt förnuft inser ju att de sämre lottade aldrig kommer att kunna ta del av någon städhjälp även om det införs skattelättnader.

Jag har inget emot att folk köper hushållsnära tjänster så länge de betalar full skatt för dem och så länge de inte använder sig av svart arbetskraft!

---------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2005-03-15

Nu har de första utvärderingarna av det finska försöket met avdrag för hushållsnära tjänster blivit färdiga. Det finska försöket har inte haft exakt samma utformning som det svenska ROT-avdraget men kan förhoppningsvis ändå säga oss något. Vad säger då de finska undersökningarna? De olika undersökningarna har lite olika resultat men det verkar ändå gå att göra en sammanfattning. Det verkar som om färre har utnyttjat möjligheterna till avdrag än förespråkarna trodde. Svartjobben har minskat endel, dock inte så mycket som förespråkarna trodde. Det är främst högavlönade och barnfamiljer i storstäderna som har utnyttjat möjligheten. Sammanfattningen är väl att försöket inte blivit så framgångsrikt som förespråkarna hade sagt men inte heller så misslyckat som kritikerna sagt.

Många hushållsjobb efter skattelättnad i Finland

Hushållsavdrag gjorde svartjobb vita i Finland